خدمات

خدمات طراحی دکوتک با بالاترين کيفيت

طراحی شيرينی فروشی

طراحی شيرينی فروشی
تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی
مشاهده پروژه ها

طراحی کافی شاپ و رستوران

طراحی کافی شاپ و رستوران
تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی
مشاهده پروژه ها

طراحی سوپر مارکت و هايپر

طراحی سوپرمارکت و هايپر
تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی
مشاهده پروژه ها

طراحی فروشگاه نان فانتزی

طراحی فروشگاه نان فانتزی
تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی
مشاهده پروژه ها

طراحی فروشگاهی گوناگون

طراحی فروشگاهی گوناگون
تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی
مشاهده پروژه ها
گوناگون

پروژه های طراحی گوناگون

_

تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی، زمان تحویل مناسب، ارائه طراحی حرفه ای دو بعدی و سه بعدی، مشاوره در زمینه بخشهای عمرانی و دکوراسیون از جمله خدمات ویژه گروه دکوتک است.

فروشگاه نان

پروژه های طراحی فروشگاه نان

_

تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی، زمان تحویل مناسب، ارائه طراحی حرفه ای دو بعدی و سه بعدی، مشاوره در زمینه بخشهای عمرانی و دکوراسیون از جمله خدمات ویژه گروه دکوتک است.

سوپر مارکت و هایپر

پروژه های طراحی سوپر مارکت و هايپر

_

تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی، زمان تحویل مناسب، ارائه طراحی حرفه ای دو بعدی و سه بعدی، مشاوره در زمینه بخشهای عمرانی و دکوراسیون از جمله خدمات ویژه گروه دکوتک است.

کافی شاپ و رستوران

پروژه های طراحی کافی شاپ و رستوران

_

تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی، زمان تحویل مناسب، ارائه طراحی حرفه ای دو بعدی و سه بعدی، مشاوره در زمینه بخشهای عمرانی و دکوراسیون از جمله خدمات ویژه گروه دکوتک است.

شیرینی فروشی

پروژه های طراحی شیرینی فروشی

_

تجهیزات درجه یک اروپایی، قیمتهای بسیار رقابتی در مقایسه با تامین کنندگان داخلی و خارجی، زمان تحویل مناسب، ارائه طراحی حرفه ای دو بعدی و سه بعدی، مشاوره در زمینه بخشهای عمرانی و دکوراسیون از جمله خدمات ویژه گروه دکوتک است.